Timeshare – czym jest?
Timeshare (z ang. podział czasowy, współudział czasowy) inaczej współwłasność w nieruchomości i w czasie. Zgodnie z artykułem 2 ustawy z 16 września 2011 r: „Przez umowę timeshare rozumie się umowę, na podstawie której konsument, odpłatnie, nabywa prawo do korzystania, w okresach wskazanych w umowie, z co najmniej jednego miejsca zakwaterowania, zawartą na okres dłuższy niż rok”. Czas trwania umowy jest różny, zależny od danej oferty i może podlegać negocjacji. 
Przykład: Klient nabywa 2 pierwsze tygodnie lipca każdego roku, tj. od 01 lipca do 14 lipca i tylko on ma prawo do korzystania z nieruchomości w tym czasie każdego roku. Jeżeli z tego prawa klient nie zamierza skorzystać w danym roku kalendarzowym, wówczas może według własnego uznania oddać nieodpłatnie nieruchomość do korzystania: rodzinie, przyjaciołom a także może oddać w najem za odpowiednim wynagrodzeniem zarządzającemu nieruchomością uzyskując odpowiedni dochód.

 

Timeshare - Podstawa prawna
Dyrektywa 2008/122/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie ochrony konsumentów w odniesieniu do niektórych aspektów umów timeshare, umów o długoterminowe produkty wakacyjne, umów odsprzedaży oraz wymiany
Ustawa z dnia 16 września 2011 o timeshare


Timeshare na świecie – Top 6 firm
•    HGVC - Hilton Grand Vacations Club.
•    Disney Vacation Club.
•    Marriott Vacation Club Destinations.
•    WorldMark by Wyndham.
•    Wyndham Vacation Ownership.
•    Hyatt Residence Club.

 

Timeshare w Polsce
Spółka Bluesa.eu S.A. nie odnotowała firmy działającej i oferującej nieruchomości w tym systemie w Polsce. Spółka Bluesa.eu S.A. widzi duży potencjał tego rynku w Polsce i zamierza oferować nieruchomości również w systemie timeshare.

 

Timeshare – korzyści
System timeshare oferuje szereg korzyści:
- nabycie własnej nieruchomości nad morzem za ułamek jej rzeczywistej wartości,
- koszty bieżących napraw i remontów, rozkładane są po równo na wszystkich współwłaścicieli nieruchomości.
- dowolne dysponowanie własnością timeshare, tzn. można w dowolnym momencie zbyć swój udział przez firmę Bluesa.eu S.A. W pewnych sytuacjach zbycie własnego timeshare może okazać się korzystne dla konsumenta, np. gdy po 2-3 latach udział zostanie zbyty za cenę nabycia lub wyższą, wówczas 2-3 letnie wczasy wykorzystane przez klienta okażą się darmowym bonusem.

- timeshare w pewnych okolicznościach może generować odpowiedni dochód pasywny każdego roku.
- zamiana własnego udziału timeshare na inny, np. właściciel timeshare może dokonać wymiany na inny produkt timeshare w innej lokalizacji,
 

Timeshare a możliwości uzyskiwania dochodu 
Według wstępnych szacunków firmy Bluesa.eu S.A. dochód jaki klient może uzyskać z tytułu oddania w najem nieruchomości nabytej w systemie timeshare kształtować się może dla lokalizacji Jezierzany (pod Jarosławcem) od 7% do 9% rocznie i jest zależny od sezonu.


Wymagania prawne

Przedsiębiorca ma obowiązek w odpowiednim czasie, zanim konsument zostanie związany umową lub ofertą, w sposób jasny i zrozumiały dostarczyć na piśmie dokładne dane w postaci standardowego formularza informacyjnego. Z chwilą podpisania umowy, formularz staje się jej integralną częścią.
Formularz informacyjny powinien być sporządzony zgodnie z wyborem konsumenta, w języku państwa członkowskiego, w którym konsument przebywa lub którego jest obywatelem, o ile jest to język urzędowy UE. Jeżeli nabywca mieszka w Polsce formularz powinien być sporządzony co najmniej w języku polskim.


Odstąpienie od umowy
Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy timesharingu bez podania przyczyny w terminie14 dni kalendarzowych.

 

gallery/bialy2000transla90 bialy

Timeshare